ონლაინ რესურსები

1. http://lexiquefle.free.fr/europ.swf 

2. http://lexiquefle.free.fr/europ.swf 

3. http://www.ortholud.fr/

4. http://www.lepointdufle.net/

5. http://www.ciel.fr/

6. http://www.ciep.fr/