მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო დახმარების პროგრამა

მერაბ მამარდაშვილის სახელობის
საგამომცემლო დახმარების პროგრამა

გამოცხადდა ფრანგული ინსტიტუტის
საგამომცემლო დახმარების პროგრამის კონკურსი
 
მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის მიზანია საავტორო უფლებების გადახდა 2021 წელს. 

წინა წლებში დაფინანსებული პროექტების სიას შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ.
 
 

დოკუმენტაციის მიღების ბოლო ვადა: 2021 წლის 5 ივლისი.

წიგნის გამოცემა დაგეგმილი უნდა იყოს კონკურსის შედეგების გამოცხადების შემდეგ. კომისია შეიკრიბება 2021 წლის სექტემბრის ბოლოს.

ქართველმა გამომცემლებმა აუცილებლად უნდა გააფრთხილონ ფრანგი გამომცემლები იმის შესახებ, რომ დახმარების მისაღებად შემოიტანეს განაცხადი და საავტორო უფლებების ავანსის გადასახდელად ელოდებიან ფრანგული ინსტიტუტის კომისიის შედეგებს.
კონკურსზე არ დაიშვება ის პროექტი, რომლისთვისაც ქართველმა გამომცემელმა უკვე გადაუხადა საავტორო უფლებების ავანსი ფრანგ გამომცემელს.

კონკურსზე წარსადგენი დოკუმენტაცია  
(საავტორო უფლებების გადახდისთვის):

– სრულად შევსებული ფორმულარი 
– საავტორო უფლებების მფლობელთან ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლი;
– გაწონასწორებული ბიუჯეტი ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე; დათარიღებული და ხელმოწერილი;
– მთარგმნელის CV.

გამომცემლებმა დოკუმენტაცია უნდა გამოაგზავნონ დასკანერებული სახით.
ფაილების სათაურები უნდა შეიცავდეს ქვეყნის დასახელებას და სათარგმნი წიგნის სათაურს.
იმისათვის, რომ გაადვილდეს დოკუმენტაციის შესწავლა და თავიდან ავიცილოთ გაუგებრობები, გთხოვთ, ფაილებს შეძლებისდაგვარად ზუსტი სახელები შეურჩიოთ (მნიშვნელოვანია ფაილის სახელიდანვე ჩანდეს, ხელშეკრულებაა თუ საავტორო უფლებების კონტრაქტი, ქვეყნის დასახელება, სათარგმნი ნაწარმოების სათაური).

მონაწილეობის პირობები:

მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის მიზანია, გააღრმავოს საქართველოში ფრანგული ლიტერატურის შესახებ ცოდნა.

მსგავსი მთარგმნელობითი პროგრამები მსოფლიოს ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებობს და ასეთივე პირობებით მოქმედებს. მათი მართვა და ფინანსური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის პარიზელი პარტნიორების – წიგნის ეროვნული ცენტრის და პარიზის ფრანგული ინსტიტუტის დახმარებით.
მეტი სიზუსტისთვის, მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო დახმარების პროგრამა ხელს უწყობს ფრანგული ნაწარმოებების თარგმანების გამოცემას. იგი მოიცავს შემდეგ სფეროებს: საზოგადოებრივი მეცნიერება (ფილოსოფია, ისტორია, სოციოლოგია და სხვ.), თანამედროვე და კლასიკური ლიტერატურა, კომიქსები, არაბეჭდური ლიტერატურული მასალა (მაგ. სიდირომი).
პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა გამომცემლობას.

მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო დახმარების პროგრამით გამოცემული წიგნების ტირაჟი უნდა იყოს მინიმუმ 700 ეგზემპლარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ტირაჟის შესახებ უნდა შედგეს წინასწარი სპეციალური შეთანხმება.


საავტორო უფლებების გადახდა:

(იმ შემთხვევაში, თუ წიგნის ავტორი ცოცხალია ან მისი გარდაცვალებიდან არ არის გასული 70 წელი).

 

I. პროექტების შერჩევის პროცედურა:
პროექტებს ქართველი გამომცემელი შეარჩევს თავისი სურვილისამებრ.
პროექტის წარმოდგენამდე იგი უნდა დაუკავშირდეს საავტორო უფლებების მქონე ფრანგულ გამომცემლობას და მოელაპარაკოს ამ უფლებების შესაძენი თანხის ოდენობაზე იმ ტირაჟის შესაბამისად, რომლის გამოცემასაც აპირებს.
კომისია გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებს იმ გადასახდელი თანხის ოდენობას, რომელზეც მოახერხებს შეთანხმებას ქართველი გამომცემელი საავტორო უფლებების მქონე ფრანგულ გამომცემლობასთან.

ქართველმა გამომცემელმა უნდა შეავსოს ფორმულარი და იგი გააგზავნოს საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკაში, ფრანგულ გამომცემლობასთან საავტორო უფლებების მიღების შესახებ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლთან და ბიუჯეტის შევსებულ ფორმასთან ერთად. ბიუჯეტის ფორმის შევსება შეიძლება როგორც ფრანგულ, ასევე ინგლისურ ენაზე.
თუ გამომცემელი პირველად იღებს მონაწილეობას კონკურსში, მან ფორმულარს უნდა დაურთოს თავისი კატალოგი და მის მიერ გამოცემული ერთი წიგნი.
კონკურსი ცხადდება წელიწადში ორჯერ (მაისის და დეკემბრის თვეებში).
კონკურში მონაწილეობის ვადები ქვეყნდება საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ვებ გვერდზე.

შემოტანილი პროექტები პირველად სელექციას გაივლიან საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის კომისიის მიერ.
შერჩეული პროექტების დოკუმენტაცია გაიგზავნება პარიზის ფრანგული ინსტიტუტის კონკურსზე.

II. დაფინანსების პროცედურა:
კონკურსზე გამარჯვების შემთხვევაში გამომცემელი უნდა გამოცხადდეს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკაში ინფორმაციის მიღებიდან 15 დღის განმავლობაში, რათა ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან.
მხოლოდ ამის შემდეგ იზრუნებს პარიზის ფრანგული ინსტიტუტი საავტორო უფლებების გადახდაზე.

ქართველი გამომცემლის ვალდებულებები:
1. წიგნში უნდა ფიგურირებდეს: კოპირაიტის აღნიშვნა; სათაური და ავტორის სახელი და გვარი ფრანგულ ენაზე; წარწერა მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის შესახებ.
2. წიგნის დაბეჭდვამდე, წარმოადგინოს წიგნის დაკაბადონებული ვერსია ელექტრონული სახით საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკაში, რათა შემოწმდეს ხელშეკრულების პირობები.
3. გამოცემული თარგმანის 30 ეგზემპლარი გადასცეს საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტს, რომელიც მათ თავისი ხარჯით დაარიგებს საქართველოს მთავარ ბიბლიოთეკებში. 

გამოცემული წიგნების პოპულარიზაცია და გაყიდვების ხელის შეწყობა:

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი რეგულარულად ეხმარება თბილისისა და საქართველოს სხვა რეგიონების ბიბლიოთეკებს, უსასყიდლოდ აწვდის მათ ფრანგულენოვან ლიტერატურას და მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოცემულ წიგნებს.
გამოცემული თარგმანის ეგზემპლარები ეგზავნება აგრეთვე მედიის წარმომადგენლებს. წიგნები წარმოდგენილია წიგნის გამოფენებზე და ფესტივალებზე, რომლებშიც მონაწილეობს საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი.
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი აწყობს აგრეთვე სხვადასხვა ღონისძიებას (ავტორების მოწვევას, პრეზენტაციებს, შეხვედრებს, კონფერენციებს და სხვ.) საგამომცემლო დახმარების პროგრამით გამოცემული წიგნების პოპულარიზაციის მიზნით.

 

კონტაქტი:
დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ქ-ნ თამარ ხოსრუაშვილს.
ტელ.: 292 33 06.
ელ.ფოსტა: tamar.khosruashvili@institutfrancais.ge