მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო დახმარების პროგრამა

დაიწყო საბუთების მიღება ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამაში მონაწილეობისთვის 2019 წელს. პროგრამა ითვალისწინებს საავტორო უფლებების გადახდას. უკვე დაფინანსებული პროექტების სიას შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ.
 
 

საბუთების მიღების ბოლო დღე საავტორო უფლებების გადასახდელად არის 2019 წლის 7 ივლისი.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ წიგნის გამოცემა დაგეგმილი უნდა იყოს სულ ცოტა სამი თვის შემდეგ კომისიის შეკრებიდან, რომელიც გაიმართება 2019 წლის 10 სექტემბერს. კონკურსის შედეგები ცნობილი გახდება სექტემბრის ბოლოს.
საქართველოს გამომცემლებმა აუცილებლად უნდა გააფრთხილონ ფრანგული გამომცემლები იმის შესახებ, რომ საავტორო უფლებების ავანის გადასახდელად ელოდებიან ფრანგული ინსტიტუტის კომისიის შედეგებს.
კონკურსზე არ დაიშვება ის პროექტები, რომლისთვისაც გამომცემელმა უკვე გადაიხადა საავტორო უფლებების ავანსი.
კონკურსზე წარსადგენი საბუთები:

– სრულად შევსებული ფორმულარი 
– საავტორო უფლებების მფლობელთან ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლი;
– გაწონასწორებული ბიუჯეტი ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე;
– მთარგმნელის CV.

გამომცემლებმა ეს საბუთები უნდა გამოაგზავნონ დასკანერებული სახით. ფაილების სათაურები უნდა შეიცავდეს ქვეყნის დასახელებას და სატარგმნი წიგნის სათაურს.მონაწილეობის პირობები:

მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის მიზანია, გააღრმაოს საქართველოში ფრანგული ლიტერატურის შესახებ ცოდნა ამ სიტყვის ფართო გაგებით.
მსგავსი მთარგმნელობითი პროგრამები მსოფლიოს ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებობს. მათი განხორციელების წესები თითქმის იდენტურია, მათი მართვა და ფინანსური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია ჩვენი ინსტიტუტის პარიზელი პარტნიორების – წიგნის ეროვნული ცენტრის და პარიზის ფრანგული ინსტიტუტის დახმარებით. მერაბ მამარდაშვილის სახელი აღნიშნული პროგრამისთვის შეირჩა საფრანგეთის მეგობრების ჯგუფის მიერ. მერაბ მამარდაშვილის საგამომცემლო დახამარების პროგრამა ხელს უწყობს ფრანგული ნაწარმოებების თარგმანების გამოცემას. იგი მოიცავს შემდეგ სფეროებს: საზოგადოებრივი მეცნიერება (ფილოსოფია, ისტორია, სოციოლოგია და სხვ.), თანამედროვე და კლასიკური ლიტერატურა, კომიქსები, არაბეჭდური მასალა (მაგ. სიდირომი). პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა გამომცემლობას.


საავტორო უფლებების გადახდა 

(იმ შემთხვევაში, თუ წიგნის ავტორი ცოცხალია ან მისი გარდაცვალებიდან არ არის გასული 70 წელი).

 

I. პროექტების შერჩევის პროცედურა
პროექტებს ქართველი გამომცემელი შეარჩევს თავისი სურვილისამებრ. პროექტის წარმოდგენამდე იგი უნდა დაუკავშირდეს საავტორო უფლებების მქონე ფრანგულ გამომცემლობას და მოელაპარაკოს ამ უფლებების შესაძენი თანხის ოდენობაზე იმ ტირაჟის შესაბამისად, რომლის გამოცემასაც აპირებს. კომისია გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებს იმ გადასახდელი თანხის ოდენობას, რომელზეც მოახერხებს შეთანხმებას ქართველი გამომცემელი საავტორო უფლებების მქონე ფრანგულ გამომცემლობასთან.

ქართველი გამომცემელი ავსებს ფორმულარს, რომელსაც აგზავნის საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკაში ფრანგულ გამომცემლობასთან საავტორო უფლებების მიღების შესახებ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლთან და ბიუჯეტის შევსებულ ფორმასთან ერთად. ბიუჯეტის ფორმის შევსება შეიძლება როგორც ფრანგულ ასევე ინგლისურ ენაზე. თუ გამომცემელი პირველად იღებს მონაწილეობას კონკურსში, მან ფორმულარს უნდა დაურთოს თავისი კატალოგი და მის მიერ გამოცემული ერთი წიგნი.
კონკურსი ცხადდება წელიწადში ორჯერ (აპრილის და დეკემბრის თვეებში).
კონკურსზე საბუთების წარდგენის ვადები ცხადდება საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის საიტზე.

შემოტანილი პროექტები პირველად სელექციას გაივლიან საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის კომისიის მიერ. შერჩეული პროექტების საბუთები გაიგზავნება პარიზის ფრანგული ინსტიტუტის კონკურსზე.

II. დაფინანსების პროცედურა
კონკურსზე გამარჯვების შემთხვევაში გამომცემელი უნდა გამოცხადდეს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკაში ინფორმაციის მიღებიდან 15 დღის განმავლობაში, რათა ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იქნება შემდეგი ვალდებულებები:

 

ქართული გამომცემლობა ვალდებულებას იღებს:
1. წიგნში ფიგურირებდეს: კოპირაიტის აღნიშვნა; ავტორი და სათაური ფრანგულ ენაზე; წარწერა მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის შესახებ.
2. წიგნის დაბეჭდვამდე, წარმოადგინოს წიგნის დაკაბადონებული ვერსია ელექტრონული სახით საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკაში, რათა შემოწმდეს სავალდებულო წარწერები.
3. გამოცემული თარგმანის 30 ეგზემპლარი გადასცეს საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტს, რომელიც მათ დაარიგებს საქართველოს ბიბლიოთეკებში. 

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ვალდებულებას იღებს, რომ პარიზის ფრანგული ინსტიტუტი მოახდენს ანგარიშსწორებას საავტორო უფლებების მფლობელთან საფრანგეთშივე.  

 

გამოცემული წიგნების პოპულარიზაცია და გაყიდვების ხელის შეწყობა

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი რეგულარულად ეხმარება თბილისისა და საქართველოს სხვა რეგიონების ბიბლიოთეკებს, აწვდის რა მათ ფრანგულენოვან ლიტერატურას და მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოცემულ წიგნებს.
გამოცემული თარგმანის ეგზემპლარები ეგზავნება მედიის წარმომადგენლებს. წიგნები წარმოდგენილია წიგნის გამოფენებზე და ფესტივალებზე, რომლებშიც მონაწილეობს საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი.
ფრანგული ინსტიტუტი აწყობს სხვადასხვა ღონისძიებას (ავტორების მოწვევას, პრეზენტაციებს, შეხვედრებს, კონფერენციებს და სხვ.) ამ წიგნების პოპულარიზაციის მიზნით.

 

კონტაქტი:
დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ქ-ნ თამარ ხოსრუაშვილს.
ტელ.: 292 33 06,
ელ.ფოსტა: tamar.khosruashvili@institutfrancais.ge