კალენდარი

თეოლოგიის სტიპენდიები 2024

  

პროგრამა აფინანსებს სტიპენდიებს რელიგიური კვლევებისთვის (თეოლოგია, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, სოციალური მეცნიერებები და ა.შ.) სტიპენდიები გათვალისწინებულია მაგისტრატურის და დოქტორანტურისსაფეხურის სტუდენტებისთვის. დოსიეს მიხედვით, შესაძლებელიაბაკალავრის სტუდენტიც შერჩევაც. პროგრამაღიაა როგორც მომავალი რელიგიურიკონფესიებისწარმომადგელებისთვის, ასევე იმ სტუდენტებისთვის, რომელთასასწავლო პროექტი, უშუალოდ უკავშირდება რელიგიურ მეცნიერებებს.პროგრამა ითვალისწინებს ორისახის სტიპენდიას.

გრეძელვადიანი სტიპენდიები: მოიცავს სწავლის პერიოდს 12-დან 36 თვემდე. განკუთვნილია მაგისტრატურისადა დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის. ბაკალავრის საფეხურის სტუდენტები შეირჩევა დოსიეს მიხედვით.

მოკლევადიანი სტიპენდიები: მოიცავს  6-დან 12 თვემდეპერიოდს, ფინანსდება სამაგისტრო ციკლის ნაწილი ან ერთობლივი ზედამხედველობის ფარგლებში, სადოქტორო პერიოდი საფრანგეთში. სტიპენდია მოიცავს სადოქტოროან პოსტსადოქტურო კვლევევბს. აღნიშნული მოკლევადიანი პროგრამით სარგებლობა შეუძლაით  ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სტუდენტებსაც.

 

ვისთვის არის განკუთვილი:

- რელიგიური ან მომავალი რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებისთვის. იმ ფრანგულენოვანი სტუდენტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ შესაბამისი აკადემიური განათლება.

- პრიორიტეტი ენიჭება მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებს.

- განკუთვილია ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელისთვის.

- პროგრამა მოიცავს აგრეთვე ჰუმანიტარული მეცნიერებების იმ დარგებს, რომლებსაც რელიგიურ მეცნიერებებთან (ისტორია, სოციოლოგია, ფილოსოფია და ა.შ.) აქვთ კავშირი.

პირობები:

- კანდიდატების წინასწარი შერჩევა საფრანგეთის საელჩოს თანამშრომლობისა და კულტურული ღონისძიებების სამსახურის მიერ მოხდება.

განაცხადების გაგზავნის ბოლო ვადაა 15 მაისი.