კალენდარი

რეზიდენტურის კონკურსი უცხოელებისათვის

კანდიდატებს, რომლებიც არ არიან შვეიცარიის, ანდორის, ევროკავშირის ან ევროპული ეკონომიკური სივრცის წევრი ქვეყნის მოქალაქეები, აქვთ შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ 2014-2015 წლისათვის გამოცხადებულ რეზიდენტურის კონკურსში შემდეგი პირობებით:

წინასწარი მისაღები გამოცდა ჩატარდება 2017 წლის 7 სექტემბერს, პარიზის დროით 10 საათზე, ყველა საგამოცდო ცენტრში ერთდროულად :

- საფრანგეთში მცხოვრები პირებისათვის შემდეგ მისამართზე: lʹespace Jean Monnet, 47, rue des Solets, 94533 Rungis ;
- საფრანგეთის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები პირებისათვის, მათ ქვეყნებში მდებარე საფრანგეთის საელჩოებში, თანამშრომლობისა და კულტურულ ღონისძიებათა სამსახურში .

იმ კანდიდატებისათვის, რომლებიც წარმატებით გადალახავენ პირველ საგამოცდო კონკურსს, ძირითადი მისაღები გამოცდები ჩატარდება 2017 წლის 7 დეკემბერს მისამართზე: lʹespace Jean Monnet, 47, rue des Solets, 94533 Rungis.

განაცხადის უნდა გაკეთდეს შემდეგნაირად:

- საფრანგეთში მცხოვრები კანდიდატები შეკვეთილი საფოსტო გზავნილით გადააგზავნიან საბუთებს შემდეგ მისამართზე: centre national de gestion, département concours, autorisation dʹexercice, mobilité-développement professionnel, unité des concours médicaux nationaux, ETR, immeuble Le Ponant, 21B, rue Leblanc, 75015 Paris ;

- საფრანგეთის ფარგლებს გარეთ მცხოვრები კანდიდატები მიმართავენ შესაბამისი ქვეყნის საფრანგეთის საელჩოს თანამშრომლობისა და კულტურულ ღონისძიებათა სამსახურს.

ყურადღება! კანდიდატების პროფილი უნდა შეესაბამებოდეს გამოცხადებული ადგილების ჩამონათვალს! 


არასრული ან ჩაწერის ბოლო თარიღის (2017 წლის 31 მარტი) შემდეგ გამოგზავნილი დოსიეები არ განიხილება.

სარეგისტრაციო ფორმულარი და  თანდართული საბუთების ჩამონათვალი იხილეთ ვებგვერდზე: www.cng.sante.fr 


კანდიდატის დოსიესთან დაკავშირებული ყველა შეკითხვით შეგიძლიათ მიმართოთ ქ-ნ ანა ლოლუას (ana.lolua@institutfrancais.ge)