კალენდარი

DELF/DALF - 2021 წლის აპრილის სესიის შედეგები

DELF-ის და DALF-ის გამოცდების 2021 წლის აპრილის სესიის შედეგები ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებგვერდზე.

 


გამოცდის ზოგადი წესები და პირობები

6. ნაწერის გაცნობა
ნაწერის გაცნობა ნებადართულია მხოლოდ გამოცდაზე ჩაჭრის შემთხვევაში, გამოცდების შედეგების გამოქვეყნებიდან 10 დღის ვადაში.
კანდიდატმა უნდა ითხოვოს შეხვედრა გამოცდების ცენტრში (საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში). მხოლოდ კანდიდატს ენიჭება უფლება, გაეცნოს ნაწერს და ისიც ცენტრის თანამშრომლის თანდასწრებით. მცირეწლოვან   კანდიდატებს შეიძლება ახლდეს მშობელი ან მეურვე. შეუძლებელია მთლიანი ნაშრომის ან მისი ნაწილის ფოტოასლის კანდიდატისთვის გადაცემა.

 

7. გასაჩივრება

საგამოცდო კომისიის გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. კანდიდატს შედეგების გასაჩივრება შეუძლია მხოლოდ მატერიალური ან ტექნიკური შეცდომის შემთხვევაში. 
საჩივრის წერილი, სადაც ჩამოთვლილი იქნება ფაქტები და მიზეზები (ფრანგულ ენაზე B2 დონიდან) უნდა გაეგზავნოს საგამოცდო ცენტრს (საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი) გამოცდების შედეგების გამოქვეყნებიდან 10 დღის განმავლობაში. 


დიპლომის მიღებამდე თუ გჭირდებათ დროებითი სერიფიკატი, დაგვიკავშირდით მეილზე და მიუთითეთ კანდიდატის სახელი გვარი და საგამოცდო ნომერი.

კონტაქტი: (00 995 32) 2 92 28 55 / 2 93 44 58   ketevan.kurtsikidze@institutfrancais.ge   info@institutfrancais.ge