ტარიფები

DELF DALF

A1 - A2
60 GEL
B1
80 GEL
B2
100 GEL
C1
120 GEL
C2
150 GEL

TCF

სავალდებულო გამოცდა წინასწარი ჩაწერისთვის
300 ლარი

TEFAQ

მოსმენილის გაგება და ზეპირმეტყველება
280 ლარი

TEF

სავალდებულო გამოცდა
280 ლარი
სავალდებულო და არჩევითი გამოცდები
370ლარი

მოსამზადებლად

წიგნები - réussir le DELF
50 ლარი
მოსამზადებელი კურსი - 30 სთ
350 ლარი

დიპლომის ხელახალი გამოცემა

DELF/DALF
25 ლარი
TEF
ჩაწერის მომენტში
40 ლარი
TEF
შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ
140 ლარი